Sint Jozef Parochie

Pinksteren, De Heilige Geest die ons nieuwe kracht geeft

In de afgelopen maanden ondervonden we in ons leven veel invloed van het coronavirus. Ook in ons kerkelijk en sacramenteel leven heeft het virus een enorme impact. Er werd ons veel ontnomen. Toch moeten we hoopvol blijven. We worden uitgenodigd om verder te kijken. Op het einde van de maand mei en het begin van juni wordt ons een hoopvol teken gegeven: Pinksteren, het hoogfeest van de neerdaling van de Heilige geest. 
“Zij werden vervuld van de Heilige Geest”. (Hand 2,1-11) Zo horen we in de eerste lezing van Pinksterdag over de apostelen. Ook wij hebben bij ons doopsel en vormsel de Heilige Geest, de kracht van God, ontvangen. Wat doe ik met die Heilige Geest die ik ontvangen heb, hoe getuig ik van mijn band met Jezus Christus die mij vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven geeft? Van de apostelen horen we dat ze geen schrik meer hebben voor de machthebbers en contact krijgen met mensen van verschillende talen en verschillende culturen. De heilige Geest kan ook ons boven onze bezorgdheid en beperktheid heen tillen. In het Oude Testament gebruikt men voor ‘Geest’ het Hebreeuwse woord ‘roeach’. In het Grieks wordt dat vertaald door ‘Pneuma’. Beide woorden hebben te maken met ‘wind’ en met ‘adem’. De Heilige Geest stuwt ons verder, zoals de wind doet: Hij geeft ons een duw in de rug. Hij geeft ons ook genoeg adem, om het vol te houden als christen. En Hij ‘beademt’ ons: Hij brengt ons weer tot leven, Hij doet ons voluit leven. De Heilige Geest doet ons ook beseffen wie we zijn en hoe onze relatie met God is: “Gij hebt de Geest van het kindschap ontvangen, die ons doet roepen:”Abba, Vader” (Rom. 8, 15)

Daags na Pinksteren, op 1 juni, krijgen we stilaan terug de mogelijkheid om samen in onze kerken ons geloof te vieren. Samenkomen op de tweede Pinksterdag om het feest van Maria, Moeder van de Kerk te vieren. In de vreugde van Pinksteren komt Maria ons bezoeken en worden opgeroepen om haar aan te nemen als Moeder van de Kerk. We mogen samen vieren dat we in en met Maria de heilige Geest afsmeken en ontvangen om onze levensweg te leiden.
Het virus heeft ons tijdelijk veel ontnomen, maar daartegenover staat de komst van de Heilige Geest, die ons duidelijk wil maken wat God ons wil geven door Zijn gaven van leven in overvloed. 

Bidden wij op de voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk en Moeder van ons allen dat we meer Pinksterkerk worden, meer blij en overtuigd getuigen van wat Jezus Christus ons te bieden heeft, bidden samen met de Kerk:
“God, barmhartige Vader, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de Maagd Maria, aangesteld tot onze Moeder. Laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.”

Voor u allen een zalig en hoopvol Pinksteren en ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten in onze kerk!

Sint Jozef Parochie