Sint Jozef Parochie

Paasboodschap

Beste parochianen,

Het zijn donkere dagen, wolken van angst en zorgen overspoelen de hele wereld. Het virus overschaduwt ons leven. Paus Franciscus vertelde tijdens het Urbi et Orbi enkele dagen terug: "Het is donker geworden over onze pleinen, onze straten en onze steden, het heeft ons leven overgenomen.” Velen dragen een ondraaglijk kruis. We bidden dat zij, die een  zwaar kruis te dragen hebben, gesterkt mogen worden door het geloof dat het kruis eindigt in de verrijzenis. De verrijzenis is ons geloof, de verrijzenis is onze hoop!

De dagen waarin de Kerk Jezus’ lijden en dood herdenkt en Zijn verrijzenis vreugdevol viert, breken aan. Als geloofsgemeenschap kunnen we dit jaar het hoogfeest van Pasen niet samen vieren. Het is een pijnlijk gemis voor ons allen. Juist nu we de behoefte hebben aan verbondenheid om het lijden en sterven van de Christus te herdenken en vreugdevol Zijn verrijzenis te vieren. Laten we in deze dagen dicht bij elkaar blijven in gebed en in wederzijdse liefde, dan zal de Heer op zijn belofte dicht bij ons zijn: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mt. 28, 20)

Alle donkere nachten eindigen met de dageraad. De duister van Goede Vrijdag zal eindigen in een zegevierend Pasen. Juist daarin mogen we troost en kracht vinden, dat Christus de liefde van God laat overwinnen, dat lijden en dood niet het laatste woord heeft. In de besloten vieringen naar Pasen ben ik met jullie verbonden en bid ik voor uw intenties en de noden van onze wereld.

Moge de verrezen Christus ons in deze beproevingen en onzekere tijden nabij zijn, want "zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben." (Joh. 3,16).

U allen wens ik een hoopvol en gezegend Pasen toe.
Namens het pastorale team
Pastoor Francis De Meyer  

 

Sint Jozef Parochie