Sint Jozef Parochie

Nieuwjaarswens

Het nieuwe jaar 2018 stelt ons voor een grote opdracht: zichtbaar maken dat onze parochie bestaat uit mensen en niet uit gebouwen. Daarom is het onze taak om samen onze kerkgemeenschap op te bouwen, ieder met de eigen gaven en verantwoordelijkheid daarin.

De nieuwe Jozefparochie wil deze opbouw faciliteren vooral door de krachten uit haar voormalige parochies te bundelen. Daarmee worden veel activiteiten samengevoegd en kan ons kerkelijk leven – vieren, dienen en leren – meer zichtbaar worden in onze dorpen. Zo is in 2017 al begonnen om de catechese voor kinderen en de Vormselvoorbereiding in het nieuwe St. Jozefcentrum samen te brengen, maar ook de vorming van tieners en van jongeren; tevens wordt daar de geloofsverdieping van volwassenen steeds meer gebundeld. Zo worden de groepen niet kleiner maar juist groter en kun je beter ervaren dat we een levende kerk zijn.

Natuurlijk moeten we een gezonde balans vinden tussen wat we in en rond de centrale kerk doen en wat we plaatselijk rond de kerktorens houden. Zoals de zondagse Eucharistie in de lokale kerken, maar ook de Communievoorbereiding, bepaalde gezinsvieringen, huiskringen, dopen, de koren, uitvaarten, de zorg voor de kerkhoven, pastorale zorg en geestelijke begeleiding, en de ontmoeting in en rondom de lokale parochiecentra.

Waar willen we in 2018 aan werken?

Ten eerste aan de samenvoeging van  de gemeenschappen van de Joannes- en de Petruskerk, zonder de gelovigen van de Levenskerk te vergeten die op 1 januari 2017 haar deuren sloot.
Ten tweede willen we het gezinspastoraat neerzetten als speerpunt voor de nieuwe Jozef. En daarbinnen de figuur van Maria Vreugderijke een nieuwe plek geven.

Op 31 december vieren we niet alleen Oudjaar, maar ook het kerkelijk feest van de Heilige Familie. Jozef en Maria blijven samen gaan om de parochie te vernieuwen. Zij tonen ons hoe wij in deze tijd de familie van de kerk, het ’gezin’ van Jezus, kunnen vormen; zij zijn voorbeelden van hoe we samen mogen bouwen aan één gemeenschap die zowel centraal als locaal zichtbaar is en gastvrij voor alle mensen met wie we in contact komen.

Van harte wensen wij een gezegend Nieuwjaar toe aan u en al uw dierbaren!
Pastorale team en parochiebestuur van de parochie St. Jozef

Download hier de nieuwjaarswens

Wilt u het pastorale werk van heel de Jozefparochie ondersteunen? U kunt een vrijwillige bijdrage schenken via rek nr. NL03RABO0168926180 t.n.v. parochie St. Jozef.

Sint Jozef Parochie