Sint Jozef Parochie

Er komen veel veranderingen aan..

Er komen veel veranderingen aan…

De komende maanden zullen er in kerkelijk Oisterwijk grote veranderingen plaatsvinden. Zoals alom bekend zal de Joanneskerk aan de Lind per 1 juli haar deuren sluiten. En dit slechts anderhalf jaar na de sluiting van nog een andere kerk in Oisterwijk: de Levenskerk. Met de sluiting van de Joanneskerk komt een einde aan een geschiedenis van 90 jaar parochieleven in de kerk die aan de Oisterwijkse martelaar van Gorcum was toegewijd: Joannes van Oisterwijk. Voor de betrokken gelovigen is de sluiting van hun kerk een heel pijnlijk en droevig gebeuren. Het is zonder meer moeilijk om je oude vertrouwde kerk los te laten; bovendien vraagt het veel moed en visie om op een andere plek de toekomst van het parochieleven op te bouwen.

Niet alleen de Joanneskerk gaat sluiten, maar ook de pastorie. Voor de huidige bewoners gaat er veel veranderen. De emeritus pastor Ad Kennes zal verhuizen naar een appartement in Oisterwijk en beschikbaar blijven om als priester te assisteren binnen de Jozef parochie. Diaken Kees Schrama en zijn echtgenote Annie zullen de pastorie verlaten en naar Boxtel verhuizen. Aan de pastorale zending van de permanent diaken binnen de Jozef parochie komt per 1 juli een einde, nadat hij zich in het najaar van 2017 al formeel had teruggetrokken uit het pastorale team.  Op hun verzoek zal op 24 juni de Mis van 11 uur een afscheidsviering voor hen zijn. Op 1 juli vindt de slotviering van de Joanneskerk plaats, die momenteel wordt voorbereid door het pastorale team in samenwerking met een grote groep van betrokken parochianen.

Ook voor pastor Christof van Buijtenen gaat er veel veranderen. Vele jaren is hij pastoor geweest van de Petrus parochie en na de fusie is hij als mede-pastor in de Jozefparochie veelvuldig voorgegaan, vooral in de Petrus en in de Vloet, maar ook buiten Oisterwijk. Op 1 augustus zal hij officieel met emeritaat (kerkelijk pensioen) gaan. Aangezien hij het echt rustiger aan wil gaan doen, heeft hij verzocht om na de vakantie niet langer in de weekendvieringen ingeroosterd te worden. Hij is wel bereid om zo nodig door de weeks bij te springen. De officiële afscheidsviering zal op zijn verzoek plaats vinden op zondag 23 september om 11 uur. 

Al met al grote veranderingen die voor de deur staan. Deze maken een nieuwe dienstverlening en een nieuw rooster van vieringen in Oisterwijk noodzakelijk (zie elders op deze pagina). In ieder geval wordt vanuit de Joanneskerk de kinderwoorddienst tijdens de zondagsvieringen overgenomen in de Petruskerk; zo ook wekelijkse Eucharistische aanbidding, met de daaraan verbonden maandelijkse lofprijzing. Ook het rozenkransgebed wordt overgenomen en krijgt zelfs een prominentere plaats in het weekrooster. Ook is er voor het koor Joizz alle ruimte op de zondagen. Zo hopen we dat de soms heel pijnlijke veranderingen ook een verbetering van de dienstverlening zal opleveren. En daardoor een intensiever kerkelijk leven. Daarover volgende week meer informatie in deze rubriek.

Vervoer naar de Petruskerk

Indien u na 1 juli om welke reden dan ook vervoer nodig hebt om naar de Petruskerk te kunnen gaan, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Lisette van der Kaa of Dorris Rijnen (06 23101515). Heeft u toevallig tijd en interesse om zo nu en dan een parochiaan op te halen om mee naar de kerk te gaan? Ook daarvoor kunt u zich bij ons aanmelden.

 

Sint Jozef Parochie