Sint Jozef Parochie

Allerheiligen en Allerzielen

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen. De gedachtenis leeft onder de bevolking nog zeer sterk. Kerkhoven en urnenplaatsen worden in deze dagen druk bezocht.

Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen.  Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen (2 november): een dag van gebed voor iedereen die gestorven is en nog niet voor altijd bij God is. De geloofsgemeenschap wordt gevormd door al degenen die al voor eeuwig bij God leven en degenen die nog onderweg zijn en nog niet klaar zijn voor de hemel. Het is één grote gemeenschap van mensen die gebonden zijn door de liefde in Christus. In de eucharistie op deze dag wordt aan de dood van alle overleden gelovigen gedacht. De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood door iedereen.

Het feest van Allerheiligen wordt in onze parochie gevierd in de St. Petruskerk op 1 november om 19.00 uur. Deze plechtige eucharistieviering wordt muzikaal begeleid door het Gregoriaans koor. Rondom het feest van Allerzielen worden in onze kerken verschillende eucharistievieringen gehouden waarin onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. 

Sint Jozef Parochie